USLOVI TAKMIČENJA
«Face Awards Balkan 2019.»

PRAVILA UČEŠĆA

Facebook, YouTube i Instagram ne sponzorišu, ne administriraju niti na bilo koji način podržavaju ovu promociju i ona sa njima nije ni na koji način povezana.

Priređivač kreativnog takmičenja pod nazivom „Face Awards Balkan 2019.“ (u daljem tekstu „Takmičenje”) je L’Oréal Balkan d.o.o., Bul. Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd (u nastavku „Priređivač” ili „L’Oreal“), kao vlasnik robne marke NYX Professional Makeup. Takmičenje se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Takmičenja („Pravila”) će biti objavljena unutar aplikacije Takmičenja na adresi: www.faceawardsbalkan.com i podstranicama: https://www.faceawardsbalkan.com/hr, https://www.faceawardsbalkan.com/rs i https://www.faceawardsbalkan.com/bg.

PRAVO UČEŠĆA

Takmičenje je otvoreno za sva punoletna fizička lica, državljane Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Bugarske, koja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Bugarske (u nastavku „Učesnici“).

Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih Priređivača i bilo koje drugo lice povezano sa ovim Takmičenjem ne mogu da učestvuju u Takmičenju. Učesnici Takmičenja ne mogu da budu pravna lica.

TRAJANJE TAKMIČENJA

Takmičenje se održava u razdoblju od 03.06.2019. do 15.09.2019. do 23:59 sati.

KAKO UČESTVOVATI? (PRIJAVE)

Da bi Učesnik učestvovao u takmičenju treba u razdoblju navedenom u članu 4 ovih Pravila da učini sledeće:

Opciono: Slika finalnog make-up look-a

IZBOR POBEDNIKA

Istekom perioda prijava za Takmičenje, stručni žiri Takmičenja će da odabere 20 najkreativnijih prijava prema kriterijumima kreativnosti, originalnosti i usklađenosti sa pripadajućim zadatkom Takmičenja, što uključuje i prikaz talenta i umeća Učesnika, kvalitet prezentacije i kvalitet videa. Imena ukupno 20 odabranih Učesnika će biti objavljena u aplikaciji Takmičenja na adresi www.faceawardsbalkan.com i podstranicama: https://www.faceawardsbalkan.com/hr, https://www.faceawardsbalkan.com/rs i https://www.faceawardsbalkan.com/bg; zaključno sa 04.07.2019. Više Učesnika sa istim prezimenom i sa iste adrese će se smatrati jednim pobednikom. Odabranim Učesnicima će biti dostavljeni paketi sa NYX Professional Makeup proizvodima za izradu “look-a” za svaki sledeći krug takmičenja:

Svaki od najboljih 20 finalista će morati da snimi novi video za prvi izazov (krug), to jest novi make-up look na zadatu temu koja će im biti poznata 04.07.2019. Svih 20 finalista moraju da učitaju svoj novi video na sopstveni YouTube kanal najkasnije do 24.07.2019. do 23:59 sati. O prolasku u sledeći krug će odlučiti pratioci Takmičenja glasanjem na sajtu i stručni žiri. Glasanje će biti otvoreno u periodu od 25.07. do 31.07.2019. do 23:59 sati. Svaki pratilac takmičenja može da glasa do tri puta dnevno, ili svaki put za istog takmičara, ili za različite takmičare. Glasovi će se brojati na sledeći način:

Deset najboljih finalista će biti objavljeno 01.08.2019.

10 najboljih beauty vloggera će dobiti drugi izazov, na dan 01.08.2019. Učesnici dobijaju zadatak da stvore potpuno novi look i video tutorijal koji će morati da učitaju najkasnije do 21.08.2019. do 23:59 sati na sopstveni YouTube kanal. O finalnim finalistima će odlučiti pratioci takmičenja glasanjem na sajtu i stručni žiri. Glasanje će biti otvoreno u periodu od 22.08. do 28.08.2019., do 23:59 sati. Svaki pratilac takmičenja može da glasa do tri puta dnevno, ili svaki put za istog takmičara, ili za različite takmičare. Glasovi će se brojati na sledeći način:

Pet najboljih finalista će biti objavljeno 29.08.2019.

5 najboljih umetnika dobija treći izazov na dan 01.09.2019. Učesnici dobijaju zadatak da stvore potpuno novi look i video tutorijal koji će morati da učitaju najkasnije do 10.09.2019. do 23:59 sati. na sopstveni YouTube kanal. O finalnom pobedniku će odlučiti žiri 15.09.2019.

Tokom finala biće određeno kome se dodeljuje titula umetnika godine, koji će ujedno osvojiti i glavnu nagradu. Pobednik će biti objavljen na adresi www.faceawardsbalkan.com i podstranicama: https://www.faceawardsbalkan.com/hr, https://www.faceawardsbalkan.com/rs i https://www.faceawardsbalkan.com/bg 15.09.2019.

FOND NAGRADA UKLJUČUJE

Učesnici će biti diskvalifikovani iz Takmičenja ukoliko se koriste lažnim imenom(ima) kako bi izvršili prijave. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji da diskvalifikuje svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim imenom(ima) kako bi izvršio prijavu, ili krivotvorio bilo koji lični podatak prilikom prijave.

Priređivač zadržava pravo uklanjanja prijava sa Takmičenja usled uvredljivih sadržaja na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može da diskvalifikuje Učesnike iz Takmičenja.

Učesnici koji učestvuju u Takmičenju nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada ne može da se zameni za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača Takmičenja prema pobednicima.

Priređivač se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu da utiču na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile ili ukoliko su lični podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

Promovisanje Takmičenja u medijima i na društvenim mrežama

Osim u svrhu sprovođenja Takmičenja kao što je objašnjeno u odeljku ispod (Zaštita ličnih podataka), Priređivač će određene lične podatke Učesnika koji uđu u krug 20 finalista, tačnije, njihovo ime i prezime, sliku finalnog make-up look-a (ukoliko su istu dostavili) i video prijavu, koristiti u štampanom ili digitalnom obliku, u obliku video zapisa sa zvukom ili bez njega, u svrhu promovisanja Takmičenja u medijima i na društvenim mrežama. Navedene podatke Učesnika koji uđu u krug 20 finalista, Priređivač će koristiti u ovu svrhu u razdoblju od 1 godine, dok će iste podatke najbolje plasiranog Učesnika Priređivač koristiti 3 godine. Nakon isteka ovih rokova, Priređivač će navedene lične podatke izbrisati. Podaci ostalih Učesnika (odnosno Učesnika koji se ne plasiraju u top 20), neće se upotrebljavati u ovu svrhu.

Sve fotografije i video materijali koji se postave u okviru Takmičenja, ne smeju da budu opterećeni pravima trećih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, pravo na žig, i druga prava intelektualne svojine. Priređivač se neće smatrati odgovornim za bilo koje zahteve trećih lica u vezi sa kršenjem bilo kojih takvih prava od strane Učesnika. Priređivač može prema sopstvenoj diskreciji da diskvalifikuje bilo koji poslati materijal za koji utvrdi da predstavlja kršenje bilo kog prava intelektualne svojine trećih lica. Učesnici Takmičenja su saglasni sa tim da, ukoliko njihove uđu u krug 20 finalista, Priređivač može koristiti njihove lične podatke navedene iznad u razdoblju od 3 godine za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade. Sa druge strane, lične podatke ostalih Učesnika, Priređivač će izbrisati čim se Takmičenje završi.

Zaštita ličnih podataka

Rukovalac ličnim podacima koje nam dostavite kroz Takmičenje je Priređivač, odnosno privredno društvo L’Oréal Balkan d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd, koja je vlasnik NYX Professional Makeup robne marke.

Lične podatke koje Učesnici dostave kroz Takmičenje, biće korišćeni u svrhu sprovođenja Takmičenja, odnosno u cilju provere identiteta Učesnika, pronalaženja finalista i dobitnika, slanja nagrada i potvrde prijema nagrada u slučaju osvajanja iste. Lični podaci Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa primenljivim propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu sprovođenja Takmičenja i u meri koja je neophodna radi ostvarivanja te svrhe. Učesnici u svakom trenutku mogu da zahtevaju da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje, odnosno  mogu da povuku saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva Priređivaču, na e-mail adresu [email protected].

Učesnik je svestan da zahtev za ostvarivanjem nekog od gore navedenih prava može da ima za posledicu nemogućnost daljeg učešća u Takmičenju.

Lični podaci Učesnika mogu biti ustupljeni pružaocima usluga i podizvođačima Priređivača radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi sa Takmičenjem. U skladu sa odredbama primenljivih zakona koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti. U tom smislu, Priređivač može da prenese podatke Učesnika kako pružaocima usluga koji se nalaze u zemlji čiji je Učesnik državljanin, tako i van nje, ali pod uslovom da takva zemlja osigurava adekvatan nivo zaštite ličnih podataka ili, ukoliko je u pitanju treća zemlja, da je Priređivač sa takvim pružaocem usluga zaključio/primenio odgovarajuću zaštitnu meru (kao što je ugovor o obradi/prenosu sa standardnim ugovornim klauzulama Evropske Komisije) i da je, po potrebi, od nadležnog organa dobio saglasnost za iznošenje. Isto tako, s obzirom na to da se Takmičenje organizuje na teritoriji Srbije, Hrvatske i Bugarske, radi njegovog pravilnog sprovođenja, Priređivač može razmenjivati lične podatke Učesnika sa njegovim povezanim licima na tim teritorijama, odnosno sa sledećim kompanijama:

Ukoliko Učesnik želi da se informiše detaljnije o načinu na koji Priređivač ustupa i prenosi lične podatke svojim povezanim licima u Hrvatskoj i Bugarskoj, odnosno pružaocima usluga, može da kontaktira Službenika za zaštitu podataka o ličnosti (engl. Data Protection Officer – DPO) Priređivača na adresu: [email protected]

Priređivač obaveštava Učesnike da će njihove lične podatke, koje oni dobrovoljno dostave, da unese u računarsku datoteku koja je u vlasništvu Priređivača, koja će biti zaštićena šifrom i kojoj će biti limitiran pristup. Priređivač se obavezuje da će da ispuni svoje obaveze kako bi lični podaci bili zaštićeni, kao i da će da preduzme potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu sa dostupnom tehnologijom.

Ukoliko se prethodno sa tim saglase, Priređivač može Učesnicima, povremeno, elektronskim putem da šalje obaveštenja o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu da odjave u bilo kom trenutku. Njihovi lični podaci neće biti podeljeni ni sa jednom organizacijom koja nije povezana sa Priređivačem.

Lične podatke Učesnika koji uđu u krug 20 finalista, Priređivač će čuvati i obrađivati u razdoblju od 1 godine od dana završetka Takmičenja, dok će lične podatke ostalih Učesnika (odnosno Učesnika koji se nisu plasirali u top 20) izbrisati odmah po završetku Takmičenja.  Sa druge strane, lične podatke najbolje plasiranog Učesnika, Priređivač će čuvati i obrađivati 3 godine. Nakon isteka ovih rokova, Priređivač će navedene lične podatke izbrisati.

Obaveza plaćanja bilo kog poreza koja može da proizađe iz organizovanja ovog Takmičenja, ili osvajanja i predaje nagrade, snosiće Priređivač. U tom smislu, i isključivo u svrhu podnošenja odgovarajućih poreskih prijava i plaćanja poreza u skladu sa primenljivim poreskim zakonom, Priređivač može od dobitnika nagrade zahtevati, u skladu sa zakonom, i sledeće lične podatke: JMBG i opštinu prebivališta i poštanski broj.

Opšte odredbe

Učesnik može da uputi bilo kakvo pitanje vezano za ovo Takmičenje e-mailom na sledeću adresu: [email protected] uz napomenu Predmet: «Face Awards Balkan 2019.» Kreativno takmičenje i napomenu iz koje je zemlje sudionice Takmičenja.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da pristupi web stranicama na adresama:

https://www.faceawardsbalkan.com

https://www.faceawardsbalkan.com/hr

https://www.faceawardsbalkan.com/rs

https://www.faceawardsbalkan.com/bg

Učesnici sami snose sve troškove ili izdatke koji mogu da proizađu iz njihovog učešća na Takmičenju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Takmičenje putem interneta mogu da variraju, zato vas molimo da važeće naknade proverite sa vašim operaterom telekomunikacija.

Kako bi učestvovao u Takmičenju, Učesnik  prihvata sve uslove i pravila Takmičenja.

Ograničenja

ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju veb stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle da nastanu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb stranice ili zbog kršenja bilo koje garancije, učešća u Takmičenju ili na drugom mestu.


Posetom ove stranice, prihvatate upotrebu kolačića za oglašavanje skrojeno vašim interesima, za praćenje statistike prometa i za olakšanu razmenu informacija sa društvenih mreža. Kako biste saznali više o politici kolačića ili promenili podešavanja kolačića, kliknite ovde

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close