ПРАВИЛА НА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС
„Face Awards Balkan 2019.“

Как да участвам?

Facebook, YouTube и Instagram не спонсорират, не администрират и по никакъв начин не подкрепят настоящата промоция и тя по никакъв начин не е свързана с тях.

Организатор на творческия конкурс под името „Face Awards Balkan 2019“ (наричан за краткост „Конкурсът“) е Л’Ореал Балкан д.о.о., със седалище бул. „Зоран Джинджич“ № 64а, 11000 Белград [L’Oréal Balkan d.o.o.,Bul. Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd] (наричан за краткост „Организатор“ или „Л’Ореал“), в качеството си на собственик на търговската марка NYX Professional Makeup. Конкурсът се организира с цел промотиране на Организатора. Правилата на Конкурса („Правилата“) ще бъдат публикувани в приложението на Конкурса на адрес: https://faceawards.nyxcosmetics.rshttps://faceawards.nyxcosmetics.hrhttps://faceawards.nyxcosmetics.bg

Право на участие

В Конкурса могат да участват пълнолетни физически лица – граждани на Република Сърбия, Република Хърватия и Република България, които имат регистриран постоянен или временен адрес на територията на Република Сърбия, Република Хърватия и Република България (наричани за краткост: „Участниците“).

Служители и членове на семействата на служители на Организатора и други свързани с настоящия Конкурс лица нямат право да участват в Конкурса. В Конкурса не могат да участват юридически лица.

Продължителност на конкурса

Конкурсът се провежда в периода от 03.06.2019 г. до 23:59 часа на 15.09.2019 г.

Как да участвам? (регистрация)

За да може да участва в конкурса, в посочения в чл. 4 период Участникът трябва да направи следното:

По избор: Снимка на финалната make-up визия

Избор на победител

След изтичането на периода за регистрация за участие в Конкурса професионалното жури на Конкурса ще избере 20-те най-креативни участия според критериите за креативност, оригиналност и съответствие със заданието на Конкурса, което включва и представяне на таланта и уменията на Участника, качество на представянето и качество на видеото. Имената на 20-те избрани Участници ще бъдат публикувани в приложението на Конкурса на адрес: https://faceawards.nyxcosmetics.rshttps://faceawards.nyxcosmetics.hrhttps://faceawards.nyxcosmetics.bg до 04.07.2019 г. включително. Повече от един Участници с една фамилия и от един адрес ще бъдат считани за един победител. На избраните Участници ще бъдат изпратени пакети с продукти NYX Professional Makeup за създаване на визия „look“ за всеки следващ кръг от конкурса.

Всеки от тези топ 20 финалисти ще трябва да заснеме ново видео за първото предизвикателство (кръг), т. е. нова make-up визия на зададена тема, която ще бъде съобщена на 04.07.2019 г. Всички 20 финалисти трябва да качат ново свое видео на собствения си YouTube канал най-късно до 23:59 часа на 24.07.2019 г. Преминаването в следващия кръг ще се реши от последователите на конкурса и професионалното жури. Гласуването ще се проведе в периода от 25.07. до 23:59 часа на 31.07.2019 г. Всеки последовател на конкурса може да гласува до три пъти дневно – всеки път за един и същ състезател или за различни състезатели. Гласовете ще се броят по следния начин:

Десетимата най-добри финалисти ще бъдат обявени на 01.08.2019 г.

На 01.08.2019 г. десетимата най-добри „бюти влогъри“ ще получат второ предизвикателство. Участниците получават задача да създадат изцяло нова визия и видео ръководство, което ще трябва да качат на собствения си YouTube канал най-късно до 23:59 часа на 21.08.2019 г. Крайните финалисти ще бъдат избрани от последователите на конкурса чрез гласуване на сайта и от професионалното жури. Гласуването ще се проведе в периода от 22.08. до 23:59 часа на 28.08.2019 г. Всеки последовател на конкурса може да гласува до три пъти дневно – всеки път за един и същ състезател или за различни състезатели. Гласовете ще се броят по следния начин:

Петимата най-добри финалисти ще бъдат обявени на 29.08.2019г.

Петимата най-добри артисти ще получат третото предизвикателство на 01.09.2019 г. Участниците получават задача да създадат изцяло нова визия и видео ръководство, което ще трябва да качат на своя YouTube канал най-късно до 23:59 часа на 10.09.2019 г. Журито ще определи финалния победител на финала на живо на 15.09.2019 г.

По време на финала на живо ще се определи кой получава титлата артист на годината, който същото така печели и главната награда. Победителят ще бъде обявен на адрес: https://faceawards.nyxcosmetics.rs;  https://faceawards.nyxcosmetics.bghttps://faceawards.nyxcosmetics.hr на дата 15.09.2019г.

Наградният фонд включва:

Участниците ще бъдат дисквалифицирани, ако използват фалшиво име (имена) при регистрацията си за участие в Конкурса. Организаторът има право да дисквалифицира по собствена преценка някой участник, ако има основателно съмнение, че при регистрацията си за участие същият използва фалшиво име (имена), за да се регистрира или ако фалшифицира лични данни.

Организаторът запазва правото си да отстрани Участник от Конкурса, поради обидно съдържание на расова, национална, полова или друга основа и има право автоматично да го дисквалифицира.

Участниците, които участват в Конкурса, нямат право да искат други награди или награди в по-големи количества от тези, които са посочени в настоящите Правила. Наградата не може да се замени за парична награда, други продукти или услуги. С получаване на наградата се прекратяват всички задължения на Организатора на Конкурса към победителите.

При никакви условия и по никакъв начин Организаторът не може да бъде считан за отговорен за закъснение, промяна, смущение, прекъсване, отклоняване или замяна, невъзможност да се получи/ат наградата(те), заради държавни празници или други обстоятелства, които биха могли да повлияят на възможността да се получат или ползват наградите, нито за действие или пропуск, възникнали, заради използване на някакъв вид транспорт, които са включени в наградата(те). Организаторът няма да поема отговорност, ако неизпълнението на задълженията се дължи на форсмажорно обстоятелство или на неточност в предоставените от Участника лични данни.

Промотиране на Конкурса в медиите и социалните мрежи.

Освен за целите на провеждане на Конкурса, както е обяснено в раздела по-долу (Защита на личните данни), Организаторът ще използва определени лични данни на Участниците, които влязат в кръга на двадесетимата финалисти, по-точно тяхното име и фамилия, снимка на финалната make-up визия (ако са предоставили такава) и видео, в печатна или дигитална форма, под формата на видео запис със или без звук, за целите на промотирането на Конкурса в медиите и социалните мрежи. За тази цел в период от 1 година Организаторът ще използва посочените данни на Участниците, които влязат в кръга на двадесетимата финалисти, а данните на най-добре класиралия се Участник ще се използват в период от 3 години. След изтичане на сроковете Организаторът ще изтрие посочените лични данни. Данните на останалите Участници (или на Участниците, които не се класират в топ 20) няма да бъдат използвани за тази цел.

Всички снимки и видео материали, които се качват в рамките на Конкурса, не трябва да бъдат обременени с права на трети лица, включително, но не само: авторски права, права на регистрирана марка и други права на интелектуалната собственост. Организаторът не може да бъде считан за отговорен за искания на трети лица във връзка с нарушаване на някакви права от страна на Участника. Организаторът има право да дисквалифицира по собствена преценка получен материал, за който установи, че представлява нарушаване на право на интелектуалната собственост, принадлежащо на трети лица. Участниците в Конкурса се съгласяват, че ако влязат в кръга на двадесетимата финалисти, Организаторът ще може да използва посочените по-горе техни лични данни в период от 3 години за нуждите на маркетинга и промоционалните дейности без никакво възнаграждение. От друга страна Организаторът ще изтрие личните данни на останалите Участници, когато Конкурсът приключи.

Защита на личните данни

Операторът на личните данни, които ни предоставяте в рамките на Конкурса, е Организаторът или дружество Л’Ореал Балкан д.о.о., със седалище бул. „Зоран Джинджич“ № 64а, 11000 Белград, което е собственик на търговската марка NYX Professional Makeup.

Личните данни, които Участници предоставят в периода на Конкурса, ще бъдат използвани за целите на провеждането на Конкурса, респективно с цел проверка на самоличността на Участниците, намирането на финалистите и победителя, изпращане на наградите и потвърждение за получаване на наградите при спечелване. Личните данни на Участниците ще се обработват изключително в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни, за целите на провеждането на Конкурса и в необходимата за осъществяването им степен. По всяко време Участниците могат да поискат да им бъде осигурен достъп до техните лични данни, както и да поискат допълването, коригирането или изтриването им, респективно имат право да оттеглят съгласието си за по-нататъшната обработка на данните, като изпратят искане на адрес: [email protected].

На участника му е известно, че искане за реализиране на някои от посочените по-горе права може да доведе до невъзможност за по-нататъшно участие в Конкурса.

Лични данните на Участниците могат да бъдат отстъпени на доставчици на услуги и подизпълнители на Организатора с цел изпълнение на задачи за Организатора във връзка с Конкурса в съответствие с разпоредбите на приложимите закони в областта на защитата на личните данни. В този смисъл Организаторът има право да предостави данните на Участниците, както на доставчици на услуги в държавата, чийто гражданин е Участникът, така и извън нея, но при условие, че тази държава гарантира адекватно ниво на защита на личните данни или ако става въпрос за трета страна, ако Организаторът е сключил/приложил съответната защитна мярка с такъв доставчик на услуги (каквато е договорът за обработка/прехвърляне, съдържащ стандартните договорни клаузи на Европейската комисия) и ако при необходимост е получил от компетентен орган съгласие за изнасяне на данните. Също така, тъй като Конкурсът се организира на територията на Сърбия, Хърватия и България, с цел правилното му провеждане Организаторът има право да разменя лични данни на Участниците със свързани с него лица на тези територии, респективно със следните компании:

Ако Участникът желае да се информира подробно за начина, по който Организаторът предоставя и пренася лични данни на свързани с него лица в Хърватия и България или на доставчици на услуги, може да се свърже със Служителя, отговарящ за защитата на личните данни (engl. Data Protection Officer – DPO) на Организатора на адрес: [email protected]

Организаторът информира Участниците, че доброволно предоставените от тях лични данни ще бъдат добавени в компютърен файл, собственост на Организатора, който ще бъде защитен с код и чийто достъп ще бъде ограничен. Организаторът се задължава да изпълни своите задължения, за да защити личните данни, както и да предприеме необходимите мерки, за да предотврати евентуална промяна, загуба, неупълномощена обработка или достъп до тях по всяко време и в съответствие с достъпната технология.

Ако Участниците предварително се съгласят, Организаторът има право периодично да изпраща информация по електронен път за новости, продукти и услуги, за които счита, че биха могли да представляват интерес за тях. Участниците могат да се откажат от тази услуга по всяко време. Техните лични данни няма да бъдат споделяни с нито една организация, която не е свързана с Организатора.

В период от 1 година от края на Конкурса Организаторът ще пази и обработва личните данни на Участниците, които влязат в кръга на двадесетимата финалисти, а личните данни на останалите Участници (т.е. на Участниците, които не са класирани в топ 20) ще бъдат изтрити след приключването на Конкурса. От друга страна Организаторът ще съхранява и обработва личните данни на най-добре представилия се Участник в период от 3 години. След изтичане на тези срокове Организаторът ще изтрие посочените лични данни.

Задължение за плащане на някакъв данък, което би могло да произлезе от организирането на Конкурса или спечелването и получаването на наградата, ще бъде поето от Организатора. В този смисъл и изключително за целите на съответните данъчни декларации и плащания на данъци съгласно приложимия данъчен закон, в съответствие със закона Организаторът има право да поиска от получателя на наградата и следните лични данни: ЕГН, община по постоянен адрес и пощенски код.

.

Общи разпоредби

Участниците могат да изпращат въпроси, свързани с настоящия Конкурс, на следния имейл адрес: [email protected] със забележка Относно: Творчески конкурс „Face Awards Balkan 2019“.

Организаторът не поема отговорност, ако поради някаква причина Участникът не успее да получи достъп до уеб страницата на адрес:

https://faceawards.nyxcosmetics.rs

https://faceawards.nyxcosmetics.bg

https://faceawards.nyxcosmetics.hr

Участниците сами поемат разходите или разноските, които биха могли да възникнат от участието им в Конкурса (включително без ограничения на разходите за достъп до интернет). Разходите за регистрацията за участие в Конкурса по интернет могат да варират, затова Ви молим да проверите валидните такси при Вашия телекомуникационен оператор.

За да участва в Конкурса, Участникът се съгласява с всички условия и правила на Конкурса

Ограничения

OТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В никакъв случай Организаторът или друго трето лице или субект, включен в предоставянето на услуги по хостинг, изработване, създаване или дистрибуция на интернет страницата, не може да се счита за отговорен за някакви директни, косвени, случайни, специални или последващи щети, които биха могат да настъпят вследствие на ползването или невъзможността за ползване на уеб страницата или поради нарушаване на някаква гаранция, участие в Конкурса или на друго място.


С разглеждането на този сайт приемате използването на "бисквитки", за да Ви предложим реклами, съобразени с интересите ви, да извършвате статистически данни за трафика и да улеснявате споделянето на информация в социалните мрежи. За да научите повече за "Бисквитките" и да промените настройките на "Бисквитките", кликнете тук

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close